Opanujmy prywatny galimatias! :)/ JUMBLE! :)

Ponieważ pogoda nam dopisuje, słonko częściej puka nam do okien, a letni wietrzyk zachęca do spaceru, wypadałoby pomyśleć o odświeżeniu. Co mam na myśli? Musimy na nowo przejrzeć swoje szafy, spojrzeć na siebie w lustrze, zastanwić się nad prorytetami, rozpocząć zmiany, które odkładamy z roku na rok.  Jesteśmy potężni, bo w swoich rękach mamy życie, nasze życie. Nie zmarnujmy tego i bierzmy się do pracy nad sobą!

szafa

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć jest uporządkowanie najbliższego otoczenia. Mój przepis:

1. Znajdź dzień wolny, zaplanuj go tak, byś miała/miał czas tylko dla siebie i Twojego mieszkania/domu, grzecznie przeproś rodzinę i znajomych, kolegów z pracy/ szkoły, i wreszcie zajmij się zmianami

2. Weź kilka worków na śmieci

3. Otwórz każdą szafkę, półkę, szafę, pudełko, torbę, tobołek i po kolei wysyp z nich wszystko.

4. Popatrz na kupkę, jaka powstała i zauważ ile rzeczy, w większości niepotrzebnych gromadzisz. Tak samo jest w życiu, zagracamy głowę niepotrzebnymi informacjami, chowamy w najdalsze kąty urazy, a potrzebna nam przecież swoboda myśli. Musimy więc nauczyć się wyrzucać to, co nam nie pomaga, a zagraca- na początek z mieszkania/ domu, potem z własnej głowy! Pamiętajmy, że to, co jest nieprzydatne od długiego czasu, najprawdopodobniej nigdy się nie przyda.

5. Rozłóż worki na śmieci w kolejności: NIEZBĘDNE//UŻYWAM RZADZIEJ NIŻ RAZ W TYGODNIU//UŻYWAM RZADZIEJ NIŻ RAZ W MIESIĄCU//UŻYWAM RZADZIEJ NIŻ RAZ W ROKU//NIE WIEDZIAŁAM/ŁEM, ŻE TO MAM!//NIE LUBIĘ TEGO, ŹLE W TYM WYGLĄDAM, ŹLE SIĘ Z TYM CZUJĘ, WYWOLUJE ZŁE WSPOMNIENIA//LUBIĘ TO, UWIELBIAM, MOJA ULUBIONA RZECZ// NIGDY NIEUŻYWANE

05b88f7e-f98a-448e-927f-b4024f259934_20090328060847_Islafisherinconfessionsofashopaholic1jpgjpg

6. W ogarnięciu się pomogą Ci karteczki z opisami poszczególnych worków. Pamiętaj, że robisz to dla siebie i nikt Cię nie ocenia, nie wymachuje nad Tobą kijem. Postaraj się być obiektywna/obiektywny. Nie kieruj się instynktem chomika, który każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu posiada. Po prostu szczerze pogrupuj wszystko, co posiadasz.

7. Kiedy już się z tym uporasz (niektórym potrzeba nawet kilku dni, ale polecam zrobić to szybko i skutecznie- jeden dzień to max, bo po co komu bałagan na środku pokoju?), spójrz na proporcje. Założę się, że rzeczy, które są niezbędne, często ich używasz, czy lubisz będą- niestety- w zdecydowanej mniejszości. Stąd kolejne pytanie. Jakim sposobem do tego doprowadzamy?

8. Przejrzyj rzeczy rzadko lub nigdy nieużywane, te, których nie lubisz, i o istnieniu których nie miałaś pojęcia. Jeśli jest to coś fajnego, co może się komuś przydać- sprzedaj to, jest wiele sposobów na sprzedaż w internecie! Przy okazji zarobisz parę groszy. Jeśli jednak masz kogoś znajomego, kto mógłby potrzebować któregoś z odłożonych przedmiotów- zrób mu miłą niespodziankę. Szczęście nie kosztuje zbyt wiele, a wprowadza w doskonały nastrój. Może się również zdarzyć, że posiadasz humanitarną naturę i zechcesz oddać wszystko, bądź część komuś potrzebującemu (np. Dom Dziecka, Dom Samotnej Matki, Czerwony Krzyż itp.)-wspaniały pomysł, godny naśladowania, dodatkowo spojrzysz na siebie łaskawiej i poczujesz się lepiej. Dobrym człowiekiem można być nawet podczas porządkowania otoczenia! Sobie możesz zostawić tylko 5 rzeczy! Trzymaj się tej zasady i nie doprowadź do sytuacji powtórnego zagracenia własnego mieszkania/domu! Zastanów się nad każdą z nich kilka razy, czy aby na pewno, z pełnym przekonaniem będziesz tego używać? Jeśli nie, nie zostawiaj tej rzeczy, mam nadzieję, że żadna, która trafiła na kupkę niepotrzebnych, już nigdy nie wróci!

9. Teraz przechodzimy do worków: często używanych, ukochanych, fajnych rzeczy. Niestety, muszę Was zmartwić- większość z nich również nadawałaby się do oddania, ale nie będę tyranem. Ciśnie się pewnie na usta: ‚Co ona sobie myśli, że mam wszystko oddać?!’. Nie wszystko, ale rzeczy, które używacie również bywają nietrafione, jak choćby Wasza garderoba, kosmetyk, dodatki, itd… Dopóki nie poznacie swojego ciała, nie będziecie w stanie kupować rozsądnie. Tu potrzebna jest wiedza na temat typów sylwetek, typów kolorystycznych, które opiszę w kolejnych postach. Póki co, nie zrażajmy się!   Te rzeczy mogą zostać! Zrób więc porządek w szafkach, na półkach- przy okazji pozbędzesz się kurzu  Układaj wszystko tak, by mieć do tego łatwy dostęp, by żadna kolejna rzecz nie przepadła na wieki zapomniana, znów trafiając do worka ‚nieprzydatności’.

10. Spójrz na swoje mieszkanie/dom, czy nie masz wrażenia, że możesz odetchnąć z ulgą? Kolejne dni poświęć na pozbycie się odłożonych przedmiotów. Nie wkładaj ich pod żadnym pozorem spowrotem, nie zostawiaj też tego na później- to zgubne i prowadzi do regresu- cofnięcia! Zmiany, które zaprowadzacie będą bez znaczenia!

575933_328539950554997_937137096_n_large

PISZCIE PROSZĘ JAK UDAŁO WAM SIĘ PORZĄDKOWANIE  SWOJEGO ‚KAWAŁKA PODŁOGI’  NAJCIEKAWSZE RELACJE OPUBLIKUJEMY!  DO NASTEPNEGO RAZU! :)

pozdrawiamy,

A. i G.

 125992

Because the weather is fantastic, sun is shining and the summer breeze encourages to walk, we need to think about refreshing. What do I mean? Well, I mean that we need to take a fresh look at our closet, look at ourselves in the mirror, decide what is the most important thing, start to make changes that put off every year. We are powerful, because our life belongs to us! We can do anything we want. Do not waste it! Let’s work on it !

The first step you should take is to organize your close surrounding. My piece of advice is to:

1. Take day off, plan it so that you have time for yourself and your apartment / house, politely apologize to family and friends, colleagues from work / school, and finally take care of the changes

2. Take a few garbage bags

3. Open every cupboard, shelf, box, bag, bundle, and threw away one after another every single thing.

4. Look at the pile, which was created and notice how many things, mostly unnecessary you have. It’s just like in real life. We  bother with unnecessary information but we need freedom of thought. So we have to learn how to threw away everything that doesn’t help us but disturb- at the beginning of the apartment / house, then our own head! Let’s remember that what is not useful for a long time, probably we will never use it.

 5. Put the garbage bags in such order: REQUIRED // uses LESS THAN ONCE A WEEK // uses LESS THAN ONCE A MONTH // uses LESS THAN ONCE A YEAR // Did NOT KNoW THAT I HAVE got it! // I DO NOT LIKE THIS, THIS LOOKS BAD, induces BAD MEMORIES TO // LIKE, LOVE, MY FAVORITE THING EVER USED

6. Cards with descriptions of individual bags might be very helpful for you. Remember! You do it only for yourself. No one can judge it. Try to be objective. Do not follow the hamster instincts that everyone has. Just honestly put into group everything that you own.

 7. When  everything is done (some people need even  few days, but I recommend you to do it quickly- one day is up, because who needs the mess in the middle of the room?), Look at the proportions. I’ll bet that the things that are necessary are in the minority. Hence, the next question is:  How did it happen?

 8. Review things rarely or never used, the ones you do not like, and the existence of which you had no idea of.  If there is something cool, what can be useful for somebody- sell it, there are many ways for sale via internet. However, if you have somebody you know who might need any of deferred thing- give him a nice surprise. Happiness does not cost too much, and introduces the perfect mood. It may also happen that you have a humanitarian nature and want to give everything, or part of someone in need (eg. Orphanage, Single Mother, Red Cross, etc..) – A great idea, worthy of imitation, in addition to look at each other kindly and feel better. A man can be a good one even while cleaning-up the environment! You can leave yourself only 5 things! Stick to the rules and do not bring to the situation re-clutter your apartment / house! Consider each of them a few times, are you sure, you will confidently use this? If not, do not leave this thing, I hope none of which hit the pile of useless, will never come back!

9. Now go into the bags: frequently used, loved ones, cool stuff. Sorry, you need to be worried now- most of them also would be suitable to donate, but I will not bully . Pressure hose firmly in his mouth, ‚What does she think that I have everything to give ?!’. Not everything, but the things that you use also tend to be unsuccessful, such as Your Closet, cosmetics, accessories, etc … As long as you will not know your body, you will not be able to buy reasonably. It requires knowledge about the types of figures, types of colours, which I will explain in subsequent posts. Until then, do not be discouraged! These things can be! So do the order in cabinets, on the occasion of shelves- get rid of the dust. Arrange everything so as to have this easy access to any another thing not gone forever forgotten, again hitting the bag, unsuitability ‚.

10. Look at your apartment / house, if you do not have the impression that you can breathe a sigh of relief? Another day spent on getting rid of stacked objects. Do not put them under any circumstances back, do not leave it too at a later this destructive and leads to withdrawal regress-! The changes, which will lead will not matter!

PLEASE WRITE HOW YOU MANAGED TO YOUR CLEANUP, FLOOR PIECE OF ‚MOST INTERESTING RELATIONSHIP publish! Until next time!:)

regards,

A. & G.

  2 comments for “Opanujmy prywatny galimatias! :)/ JUMBLE! :)

 1. ~Anka
  13 sierpnia 2014 o 19:48

  Miałyście już wcześniej bloga? Bo wydaje mi się, że już czytałam identyczny niemalże wpis… (??) pozdrawiam :)

  • Anna R
   13 sierpnia 2014 o 22:09

   Tak, ale był tam jeden jedyny wpis- ten właśnie :) przemyślałyśmy sprawę i po usunięciu tamtego bloga założyłyśmy ten oto z nowym, świeżym wyglądem i ciekawszymi tematami- odnalazłyśmy swoje miejsce :) miło, że znów na nas trafiłaś! zapraszamy częściej, ten już się nie zmieni :) pozdrawiamy A. i G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *